REGULAMIN PLATFORMY UPWIND24

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej Upwind24, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Upwind24.pl.

DEFINICJE

 1. Operator – firma Stanisław Klimaszewski UPWIND z siedzibą w Giżycku, ul. Rolnicza 57, 11-500 Giżycko, posiadająca NIP: 8451919123 oraz numer identyfikacyjny REGON: 281595082.
 2. Platforma – serwis internetowy Upwind24 dostępny pod adresem https://www.upwind24.pl obsługiwany przez Operatora.
 3. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Platformy. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
 4. Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Operatora za pomocą Platformy polegające w szczególności na udostępnianiu narzędzi do obsługi regat żeglarskich oraz platformy statystyk żeglarzy i zgłoszeń online do regat.
 5. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika na Platformie.
 6. Hasło – ciąg o długości przynajmniej 6 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do uwierzytelnienia Użytkownika na Platformie.
 7. Konto – zbiór Usług wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika.
 8. Opłata – opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Operatora jako wynagrodzenie za świadczone Usługi. Wysokość Opłat regulowana jest przez odrębne umowy.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej z podstron Platformy.
 10. Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.
 11. Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawa administracji Kontem. Właściciel Konta jest Administratorem Konta.
 12. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 13. Regaty – wydarzenie sportowe utworzone na Platformie przy zawarciu Umowy pomiędzy Użytkownikiem o charakterze organizatora, a Operatorem.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Platformy oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Platformy i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługi poprzez:
  1. Obsługę i zarządzanie regatami żeglarskimi.
  2. Obsługę zgłoszeń do regat.
  3. Udostępnianie platformy statystyk oraz wyników regatowych.
 4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Platformę mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy otrzymali dostęp do Konta przydzielony przez Operatora.
 5. Warunkiem korzystania z Platformy oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na Platformie.
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Platformy osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Platformy:
  • podłączenie do Internetu,
  • przeglądarka internetowa: Safari 7.0 lub nowsza, Chrome 37 lub nowszy, Firefox 32 lub nowszy,
  • włączona obsługa tzw. Cookies,
  • włączona obsługa JavaScript.
 9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanych za jej pośrednictwem Usług.

REJESTRACJA KONTA W RAMACH PLATFORMY

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta na Platformie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych na Platformie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu zamówionych przez Użytkownika Usług.
 2. Niektóre Usługi w ramach Platformy, w tym niektóre pakiety obsługi regat żeglarskich mogą być udostępniane Użytkownikom za darmo.
 3. Rejestracja Użytkownika w ramach Platformy, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze następującego procesu:
  1. Podczas zawierania Umowy na świadczenie Usług, Użytkownik przekazuje Operatorowi adres poczty elektronicznej, który będzie używany do uwierzytelnienia na Platformie oraz do komunikacji z Operatorem. Ponadto przekazywane będą dane osobowe oraz hasło, stworzone indywidualnie przez Użytkownika.
  2. Operator przygotowuje Konto Użytkownika, a następnie Platforma wysyła automatyczną wiadomość pocztową zawierającą jednorazowy adres internetowy aktywujący Konto.
  3. Użytkownik otrzymuje wiadomość pocztową, a następnie klika i przechodzi w zawarty w niej adres internetowy.
  4. Przejście pod wybrany adres internetowy powoduje otworzenie przeglądarki internetowej. Wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnej aktywacji konta.
  5. Od tego momentu Konto Użytkownika jest aktywne.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 5. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Platformy możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika na Platformie z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług jeżeli zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  • korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
  • niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku. W przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „Źródło: Upwind24.com”.
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 8. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie Rejestracji na Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuści się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Platformy lub godzące w dobre imię Operatora.
 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 10. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności Platformy usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone na Platformie będące powiązane z Użytkownikiem również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich opłaconych Usług.
 11. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Platformy i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia czasu trwania Usług, podczas realizacji których miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług, jak również w trakcie korzystania z nich, przykładowo wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z Operatorem może podawać dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.
 5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Platformy, zajmujące się jej bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz organizatorzy regat wykorzystujący Platformę.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 8. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 10. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu Platformy, możliwym sposobie jej wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury, zgłoszenia do regat.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 12. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 14. Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 15. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.

PLIKI COOKIES

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Platformy, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 6. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się na Platformie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Operator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez Użytkownika, których dotyczą, wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:
  • stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji oraz historycznych wyników Regat
  • realizacji zgłoszeń online na Regaty
  • zebranie i przedstawienie statystyk związanych z Regatami
  • zebranie danych Użytkowników biorących udział w Regatach do celów kontaktowych przy nadych Regatach oraz do informowania o nadchodzących Regatach w okolicy
  • świadczenia w sposób prawidłowy oraz na najwyższym poziomie Usług
 3. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator przekazuje otrzymane dane osobowe organizatorowi Regat, w zakresie zapewnienia skutecznego udziału Użytkownika w danych Regatach. Ponadto, Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do Usług.
 6. Niezależnie od danych osobowych Administrator gromadzi adresy IP Użytkowników zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Platformą, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach staystycznych anonimowych.
 7. Dane osobowe mogą zostać pozyskane przez Operatora podczas zakładania konta na Platformie, a także później w trakcie wysyłania zgłoszeń do regat czy podczas uaktualniania profilu żeglarza oraz załogi jachtu. Dodatkowo w celach historycznych oraz statystycznych dane mogą zostać pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
 8. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj sę z inspektorem danych osobowych pod adresem admin@upwind24.com.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Platformy należy przesyłać na adres poczty elektronicznej admin@upwind24.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Platformy można kierować pocztą elektroniczną na adres admin@upwind24.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres admin@upwind24.com.
 2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Profilu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. Użytkownicy Platformy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy lub przez kontakt na adres admin@upwind24.com.
 5. Operator zastrzega, że Platforma oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 7. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu.