Ustka Charlotta Sailing Days 2021

4 - 5 sie 2021 Ustka, Polska

O regatach

Kolejna edycja regat Ustka Charlotta Sailing Days: https://ucsdays.com/

Miejsce regat: