Puchar Wielkopolski Nautica 450

Puchar Wielkopolski Nautica 450

Kiekrz, Poznań, Polska

O regatach

1. Regaty zaliczane są do cyklu Pucharu Polski 2021 klasy Nautica 450.
2. Odbędą się w dniach 11-12 września 2021 r. (sobota, niedziela)
3. Baza regat: Jacht Klub Wielkopolski, ul. Wilków Morskich 17/19, 60 – 480 Poznań
Z przyczepą można wjechać na teren Klubu i pozostawić ją na parkingu.
4. Organizatorem imprezy są: Stowarzyszenie Klasy Nautica 450 oraz Jacht Klub Wielkopolski
Przedstawicielem organizatora jest: Krzysztof Siwiec 782048746, siwieck@gmail.com
5. Warunki uczestnictwa: Jacht musi posiadać znaki identyfikacyjne na żaglu oraz ważne
ubezpieczenie OC dla jachtu lub sternika i spełniać wymagania klasy.
6. Regaty będą rozegrane według Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2021 – 2024, Instrukcji Żeglugi, a
także przepisów żeglugowych i przepisów państwowych dotyczących organizacji regat i
bezpieczeństwa na wodzie.
7. Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu minimum 4 wyścigów najgorszy wynik
będzie odrzucony. Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu w imprezie.
Pierwszym wyścigiem, zaliczanym do klasyfikacji końcowej regat jest bieg długi w ramach Błękitnej
Wstęgi (BW) Jeziora Kierskiego, który odbędzie się w sobotę, 11 września 2021 o godz.12.00. Zasady
organizacji tego biegu opisane będą w oddzielnym zawiadomieniu o regatach.
8. Zgłoszenia zawodników i jachtów do regat należy wykonać na platformie
https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-wielkopolski-nautica-450-2021 do dnia 10 września 2012.
Dodatkowo. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko sternika i załogi -
nazwę jachtu, nr na żaglu - team, który reprezentować będzie dana załoga, numer ważnego
ubezpieczenia OC jachtu. Dodatkowo prosimy o stawienie się w biurze regat w dniu rozpoczęcia regat
celem podpisania dodatkowego zgłoszenia do biegu długiego, wg ZoR Błękitnej Wstęgi Jeziora
Kierskiego.
9. Wpisowe do regat:
• 200 PLN od jednostki płatne do dnia 3 września 2021 na konto Krzysztofa Siwca nr konta: 95 1140
2017 0000 4102 0740 7655 tytułem: Regaty Kiekrz 2021/ POLXX, gdzie XX oznacza numer łódki.
• 250 PLN od jednostki płatne w terminie późniejszym.
• Załogi bez co najmniej jednej osoby należącej do Stowarzyszenia Klasy Nautica 450 zobowiązane są
do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 100 PLN na konto Stowarzyszenia Klasy Nautica 450 (06
1140 2004 0000 3102 8083 7322).
10 Planowany program regat:
• 11.09.2021 sobota
o Otwarcie regat i odprawa sterników wraz z BW jez. Kierskiego. Godzina otwarcia wg
ZoR BW Jez. Kierskiego.

o 12.00 Start do BW Jez.Kierskiego
o Po zakończeniu BW Jez.Kierskiego ok. godz. 14.00. planowane są 2 biegi na trasie wg
załącznika nr 1.
o 20.00 Impreza regatowa w lokalu na terenie klubu.
• 12.09.2021. niedziela
o 10:30 Start do pierwszego wyścigu dnia, 4 biegi na trasie wg załącznika nr 1.
o 15:30 Zakończenie regat, wręczenie nagród

12. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z
udziału w regatach.
14. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć
wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Poznań, 15.08.2021

Miejsce regat:

Terminy zgłoszeń:

Nautica 450
23 sierpnia - 10 września 2021
Nautica 450
200 PLNtradycyjny przelew bankowy

Informacje:

Klasy:
Nautica 450
Termin:
11 - 12 września 2021
Miejsce:
Kiekrz, Poznań, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną