Puchar UKŻ Ostróda

Puchar UKŻ Ostróda

Kemping KS Sokół Ostróda, Polska

Jutrzenka Dobre Miasto

Komunikat nr. 3

Data
26.08.2020
Czas
11:01
Od
Komisja regatowa
Nazwa Regat
PUCHAR UKŻ Ostróda w klasie Cadet

Miejscowość Ostróda
Data: 28 – 30.08.2020r.

SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ I ZP

SĘDZIA GŁÓWNY Dariusz Mazur 41/I/SR

Z-ca SG Krzysztof Kranciszewski 598/II
Członek KR Tadeusz Swerpel 471/II
Stażysta Paweł Cherubin -
Stażysta Krystian Kołakowski


ZESPOŁU PROTESTOWEGO
PRZEWODNICZĄCY Krzysztof Kranciszewski 598/II
Czł. ZP Tadeusz Swerpel 471/II
Czł. ZP Dariusz Mazur 41/I/ZP

KOMISJA TECHNICZNA Tadeusz Swerpel

LICZENIE WYNIKÓW: Dariusz Mazur

MIERNICZY: Krzysztof Kranciszewski lic. 25

OPIEKA MEDYCZNA: NFZ Ostróda

Komunikat nr. 2

Data
19.08.2020
Czas
16:08
Od
Komisja regatowa
PUCHAR UKŻ Ostróda
W KLASIE CADET
Ostróda, 28 - 30.08.2020r.
INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Organizator :
Stowarzyszenie UKŻ Ostróda
1. PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach
Żeglarstwa World Sailing, Przepisami klasowymi.
1.2 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] – oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii
zespołu protestowego.
[NP] – oznacza przepis, naruszenie którego nie stanowi podstawy do protestu przez jacht.
Zmienia to PRŻ 60.1 (a).
1.3 W przypadku konfliktu między zawiadomieniem o regatach, a instrukcją żeglugi
obowiązują przepisy zawarte w instrukcji żeglugi.
2. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA [DP] [NP]
2.1 Komisja regatowa może protestować jachty za naruszenie niniejszych przepisów
bezpieczeństwa.
2.2 Zawodnicy mają obowiązek noszenia osobistych środków asekuracyjnych przez cały
okres przebywania na wodzie. Niniejszy punkt zmienia preambułę Części 4 PRŻ.
2.3 Sternik Jachtu lub trener ekipy, który nie opuszcza portu musi o tym jak najszybciej
powiadomić komisję regatową.
2.4 Sternik Jachtu lub trener ekipy, który wycofa się z wyścigu musi powiadomić o tym
komisję regatową przed opuszczeniem akwenu lub, gdy nie jest to niemożliwe, jak
najszybciej po powrocie na brzeg.
2.5 Trener ekipy musi powiadomić KS w razie braku zawodników powracających z wyścigu.
2.6 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym numery telefonów, do służb
ratowniczych i medycznych umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń.
2.7 Kiedy komisja regatowa wywiesi flagę V z powtarzającymi się sygnałami dźwiękowymi
wszystkie łodzie oficjalne i łodzie pomocnicze (kierownicy ekip, trenerzy, kibice) muszą
monitorować kanał VHF komisji regatowej danej trasy w oczekiwaniu na informacje o
uczestnictwie w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Informacja o wywieszeniu flagi V
będzie podana przez radio.
3. KODEKS POSTĘPOWANIA [DP]
Zawodnicy, trenerzy, kibice i personel wspomagający muszą stosować się do wymagań
organizatorów, komisji regatowej i zespołu protestowego.
4. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI
Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się
przy biurze regat, oraz na upwind24.
5. ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI
Wszystkie zmiany w instrukcji żeglugi będą ogłaszane nie później niż 2 godziny przed
planowanym startem do wyścigu.6. FORMAT REGAT
Regaty składają się z serii wyścigów.
7. PROGRAM REGAT
7.1 Planuje się rozegranie 8 wyścigów
7.2 Wyścigi planowane są jak poniżej:
Termin Wyścigi Czas sygnału ostrzeżenia
Czwartek 27.08.2020r. Zgłoszenia
online
od godz. 18.00 do godz. 20.00
Piątek 29.08.2020r. Pierwszy
wyścig
11.30
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu
pierwszego wyścigu.
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów.
Sobota 29.08.2020r. Kolejne
wyścigi
11.00
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu
pierwszego wyścigu dnia.
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów.
Niedziela 30.08.2020r. Kolejne
wyścigi
15.00
11.00
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu
pierwszego wyścigu dnia.
Przewiduje się rozegranie 2 wyścigi.
Zakończenie regat.
7.3 Wyścigi nierozegrane w danym dniu mogą zostać rozegrane w kolejnym dniu decyzją
komisji regatowej.
7.4 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o
godzinie 13.00.
8. FLAGI KLASY i KOLEJNOŚĆ STARTU
Flagą klasy Cadet będzie flaga K „MKS”
9. TRASY
Trasę regat określają Załączniki 1 do niniejszej Instrukcji Żeglugi.
10. ZNAKI
10.1 Znakami będą, boje koloru pomarańczowego w kształcie stożka.
10.2 Znakami linii startu będzie statek Komisji Sędziowskiej na jednym końcu linii startu i boją
pomarańczową tyczkową z flagą czerwoną na drugim końcu linii.
10.3 Znakami linii mety będzie statek Komisji Sędziowskiej na jednym końcu linii startu i boją
pomarańczową tyczkową z flagą niebieską na drugim końcu linii.
10.4 Znakiem zastępczym będzie boja pomarańczowa w kształcie walca..
11. START
11.1 Linia startu przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem na statku KS na jednym końcu
linii startu i boją pomarańczową tyczkową z flagą czerwoną na drugim końcu linii.
11.2 Jacht, który wystartuje później niż 4 minuty po sygnale startu będzie klasyfikowany jako
DNF. Niniejszy punkt zmienia przepisy PRŻ35 A4 i A5.
12. ZMIANA TRASY
Zmiana położenia następnego znaku sygnalizowana będzie zanim jacht prowadzącyrozpocznie dany bok trasy nawet, jeżeli znak nie będzie jeszcze w nowym położeniu.
Pozostałe znaki mogą być przestawione bez dalszego sygnalizowania w celu utrzymania
właściwej konfiguracji trasy. Brak kursu kompasowego nie stanowi podstawy do prośby o
zadośćuczynienie (zmiana przepisu 33).
13. META
Linia mety przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem na statku KS oraz na jednym końcu
linii startu i boją pomarańczową tyczkową z flagą niebieską na drugim końcu linii.
14 LIMIT CZASU
Jachty, które nie ukończą wyścigu w czasie 15 minut po pierwszym jachcie swojej klasy będą
klasyfikowane jako DNF.
15. INSPEKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Jacht lub jego wyposażenie mogą podlegać kontroli w dowolnym czasie dla potwierdzenia
zgodności z przepisami klasowymi. Jacht może zostać poinformowany na wodzie przez
mierniczego regat, aby udał się natychmiast do miejsca przeznaczonego na inspekcję.
16. PROTESTY I PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE
16.1 Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat znajdującym się na terenie
przystani, gdzie należy składać protesty przed upływem limitu czasu składania protestów i
próśb o zadośćuczynienie.
16.2 Dla ważności protestu obowiązuje powiadomienie o zamiarze protestowania statek
komisji regatowej możliwie jak najszybciej po ukończeniu wyścigu bez jakiekolwiek kontaktu
z trenerem, rodzicami, itp. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 61.
16.3 Limit czasu składania protestów wynosi 30 minutach po ukończenia przez ostatni jacht
ostatniego wyścigu w danym dniu.
16.4 Zestawienie protestów będące informacją dla zawodników o terminie rozpatrywania
oraz, czy są stroną lub świadkiem w proteście, wywieszane będzie w ciągu 15 minut po
zakończeniu limitu czasu składania protestów. Rozpatrywanie odbywać będzie się w biurze
regat.
16.5 Zawiadomienie o protestach składanych przez komisję regatową lub zespół protestowy
będą wywieszane celem poinformowania zawodników zgodnie z przepisami 61.1(b).
16.6 Kary za naruszenie przepisów klasowych, PRŻ 55, postanowień Instrukcji Żeglugi
oznaczonych symbolami (DP) lub (SP), oraz decyzja o konieczności rozpatrywania
pozostają w gestii zespołu protestowego. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 63.1
16.7 Ostatniego dnia regat limit czasu składania protestów wynosi 30 minut po ukończenia
przez ostatni jacht ostatniego wyścigu.
17. ZMIANA ZAWODNIKA LUB WYPOSAŻENIA [DP]
17.1 Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.
17.2 Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest niedozwolona bez zgody
komisji regatowej. Prośby o wymianę muszą być składane do komisji regatowej przy
pierwszej nadarzającej się okazji.
18. ŁODZIE POMOCNICZE [DP] [NP]
18.1 Kierownicy ekip, trenerzy, kibice i inny personel pomocniczy muszą przebywać na
zewnątrz obszarów, w których ścigają się jachty, od czasu sygnału przygotowania dla klasy
startującej do czasu, gdy wszystkie jachty ukończą lub do czasu, gdy komisja regatowa
zasygnalizuje odroczenie, odwołanie generalne lub przerwanie wyścigu.
18.2 Dodatkowo łodzie pomocnicze płynące z prędkością powyżej 5 węzłów muszą
przebywać w odległości minimum 150 metrów od jakiegokolwiek jachtu w wyścigu.
19. PUNKTACJA
19.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
19.2 Przy rozegraniu 3 wyścigów wynikiem punktowym będzie łączna suma punktów ze
wszystkich wyścigów.
19.3 Gdy zostało zakończonych 4 lub więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii
będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z odrzuceniem najgorszego
wyniku.
19.4 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
20. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA [DP]
Jachtowi nie wolno emitować sygnałów radiowych w czasie wyścigu ani otrzymywać
specjalnych sygnałów radiowych, które nie byłyby dostępne dla wszystkich jachtów.
Ograniczenie niniejsze dotyczy również telefonów komórkowych.
21. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
21.1 Wszyscy zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko. Patrz przepis
4, „Decyzja o uczestnictwie w wyścigu”. Organizator i Komisja regatowa nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierci, wynikłe w
związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów, nie zwalnia uczestników regat
od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub
jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
21.2. Kierownicy i trenerzy ekip są zobowiązani do kontroli ilości wypływających i
powracających załóg do portu. Wszelkie wątpliwości dotyczące braku załogi natychmiast
należy zgłaszać do Biura KS.
21.3 Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej (OC) w minimalnej kwoty gwarancyjnej 1 500 000 EUR, lub o wartości
równoważnej.
21.4 Zawodnicy mogą być zobowiązani reklamować oficjalnych sponsorów regat.
21.5 Warunkiem przyjęcia zawodnika i jachtu do regat jest posiadanie; licencji, badań
lekarskich, ubezpieczenia OC, certyfikatu pomiarowego jachtu.
21.6 Regaty odbywają się na zasadach ogólnych ze szczególnym obowiązkiem
przestrzegania §6.03 i 6.03 bis przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach
wodnych.
22. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnicy, trenerzy i osoby towarzyszące wyrażają zgodę na
bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć,
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.

KOMISJA REGATOWA ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM REGAT SUKCESÓW.
Sędzia Główny
Dariusz Mazur

TRASA
Start -1 - 2 - 3 - 1 - 3 – Meta

Komunikat nr. 1

Data
16.08.2020
Czas
12:45
Od
Organizator
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji regat żeglarskich w czasie pandemii COVID -19
TABLICA OGŁOSZEŃ
będzie prowadzona WYŁĄCZNIE on-line.

Terminy zgłoszeń:

Cadet
13 - 27 sierpnia 2020
Cadet
100 PLNtradycyjny przelew bankowy

Informacje:

Klasy:
Cadet
Termin:
28 - 30 sierpnia 2020
Miejsce:
Kemping KS Sokół Ostróda, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną