Puchar Polski Delphia 24OD Mrągowo

Puchar Polski Delphia 24OD Mrągowo

Mrągowo, Polska

Logo SR D24 OD

Komunikat nr. 2

Data
26.05.2021
Czas
08:51
Dźwig mamy dostępny w następujących dniach :
Piątek 9:00-12:00
Sobota 7:00-9:00
Niedziela 14:00
Jeśli ktoś będzie potrzebował w dni poprzedzające regaty to kontakt z Jakub Jurkiewicz – tel. 513086832, [email protected]
Sebastian Jurkiewicz – tel. 660460796 , [email protected]

Komunikat nr. 1

Data
14.05.2021
Czas
09:31
Od
Organizator
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Puchar Polski Klasy „Delphia-24OD”

MRĄGOWO 5-6.06.2021
Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Regatowe Delphia 24.
„[DP]” – adnotacja w przepisie ZoR oznacza, że kara za złamanie tego przepisu może być niższa niż dyskwalifikacja. Decyzja odnośnie wysokości kary należy do Zespołu Protestowego.
1.PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w:
1.1 Przepisach regatowych żeglarstwa 2021-2024.
1.2 Przepisach klasowych klasy Delphia 24OD Stowarzyszenia Regatowego Delphia.
1.3 Zasadach organizacji regat żeglarskich -klasy amatorskie Polskiego Związku Żeglarskiego.
1.4 Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu.
2.REKLAMOWANIE
2.1 Jacht i jego załoga muszą spełniać wymagania regulacji 20 World Sailing – Kodeks reklamowania.
2.2 Reklamy noszone na kadłubach i żaglach nie będą ograniczone po przedstawieniu w czasie
zgłoszeń do regat wykupionej na nie licencji w PZŻ.
3.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klasy „Delphia-24OD”.
3.2 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez załączonego formularza i przesłanie go, wraz z
wymaganą opłatą na adres e-mail: [email protected] lub przez Portal www.upwind24.pl
3.3 Zgłoszenia ostateczne jachtów przyjmowane będą w Biurze Regat, na terenie Portu Jachtowego
Baza Mrągowo i dopuszczone do regat będą załogi, których zawodnicy przedstawią podczas
procedury zgłoszeniowej następujące dokumenty:
> Badania lekarskie lub oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia umożliwiającym udział w
regatach,
> Amatorska licencja zawodnika PZŻ, minimum sternik,
> Ważną na czas regat polisę ubezpieczenia OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia
wynikłe podczas wyścigów na kwotę min. 100 tys. euro
> Dowód wpłaty wpisowego,
> Świadectwo kwalifikacyjne jachtu.
4.WPISOWE
4.1 Wpisowe do regat wynosi: 500 zł

5. PROGRAM REGAT
5.1
Data Dzień tyg Czas
04.06.2021 Piątek 08:30 – 18:00 Przyjmowanie zgłoszeń
12:00 Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia testowego
05.06.2021 Sobota 10:55 Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
06.06.2021 Niedziela 09:55 Sygnał Ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia i następnych
16:00 Uroczyste zakończenie regat.
5.2 Ostatniego dnia, na który zaplanowano wyścigi, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany
później niż o godzinie 12:00

6. POMIARY
6.1Każdy jacht musi przedstawić w czasie pomiarów ważny certyfikat pomiarowy jachtu i uzyskać
akceptację mierniczego na zgłoszeniu, która jest warunkiem dopuszczenia do regat.
6.2Jacht musi spełniać wymogi PRŻ 78.1 od godziny 09:30, pierwszego dnia regat do ostatniego
wyścigu.
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w czasie procedury zgłoszeniowej.
8. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
8.1 Portem postojowym w czasie regat będzie Marina Baza Mrągowo.
8.2 Akwenem rozgrywania wyścigów będzie Jezioro Czos.
9. TRASY
Rysunek przedstawiony w Załączniku nr 1 przedstawia trasę, włączając kolejność okrążania
znaków oraz stronę, po której każdy znak ma być pozostawiony.
10. SYSTEM KAR
10.1 Ma zastosowanie przepis PRŻ 44.1 – Przyjmowanie kar.
10.2 Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.
10.3 Decyzje Zespołu Protestowego w tych regatach będą ostateczne zgodnie z zarządzeniem
Zarządu SRD 24 OD.
11. PUNKTACJA
11.1 Stosowany będzie System Małych Punktów wg Dodatku „A” PRŻ.
11.2 Planowane jest rozegranie 10 wyścigów.
11.3 Musi być rozegrany jeden wyścig, aby regaty o Puchar Polski Klasy Delphia 24 OD zostały
uznane za ważne.
11.4 W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
W przypadku rozegrania 8 wyścigów i więcej, 2 najgorsze wyścigi zostaną odrzucone.
11.5 Nie klasyfikuje się jachtów, które nie ukończyły żadnego wyścigu lub zostali w nim
zdyskwalifikowane.
12. MIEJSCE POSTOJOWE
Jachty muszą być zacumowane w przyznanych im miejscach postojowych w porcie Mairna Baza Mrągowo
13. NAGRODY
Przyznane zostaną nagrody zgodnie z regulaminem organizatora przedstawionym pierwszego dnia
wyścigów na tablicy ogłoszeń.
14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ4, Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub za zranienia osób lub śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
15. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII
Wszystkich uczestników regat i osoby towarzyszące obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie zachowań w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
16. INFORMACJE DODATKOWE
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorem:
1. Jakub Jurkiewicz – tel. 513086832, [email protected]
2. Sebastian Jurkiewicz – tel. 660460796 , [email protected]
3. Aleksander Fereniec – tel. 603491213 , [email protected]

Lub sędzia główny regat
Andrzej Nowicki – 600 196 555 , [email protected]

Terminy zgłoszeń:

Delphia 24 OD
20 maja - 5 czerwca 2021
Delphia 24 OD
500 PLNtradycyjny przelew bankowy

Informacje:

Klasy:
Delphia 24 OD
Termin:
5 - 6 czerwca 2021
Miejsce:
Mrągowo, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną