Puchar Jeziora Roś

4 - 6 wrz 2020

Aleja Turystów 22, Pisz, Polska

Komunikat nr. 1

Data

19.08.2020

Czas

15:24

Od

Komisja Regatowa

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji regat żeglarskich w czasie pandemii COVID -19 TABLICA OGŁOSZEŃ będzie prowadzona WYŁĄCZNIE on-line.

Komunikat nr. 2

Data

29.08.2020

Czas

19:35

„PUCHAR JEZIORA ROŚ” W KLASIE CADET
PISZ, 04 - 06.09.2020r.
„MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W KLASIE CADET
PISZ, 05 - 06.09.2020r.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Organizator :
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
- Uczniowski Klub Żeglarski Cadet w Piszu
- Starostwo Powiatowe w Piszu

1. PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Żeglarstwa World Sailing, Przepisami klasowymi.
1.2 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] – oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii
zespołu protestowego.
[NP] – oznacza przepis, naruszenie którego nie stanowi podstawy do protestu przez jacht.
Zmienia to PRŻ 60.1 (a).
1.3 W przypadku konfliktu między zawiadomieniem o regatach, a instrukcją żeglugi obowiązują przepisy zawarte w instrukcji żeglugi.

2. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA [DP] [NP]
2.1 Komisja regatowa może protestować jachty za naruszenie niniejszych przepisów
bezpieczeństwa.
2.2 Zawodnicy mają obowiązek noszenia osobistych środków asekuracyjnych przez cały okres przebywania na wodzie. Niniejszy punkt zmienia preambułę Części 4 PRŻ.
2.3 Sternik Jachtu lub trener ekipy, który nie opuszcza portu musi o tym jak najszybciej powiadomić komisję regatową.
2.4 Sternik Jachtu lub trener ekipy, który wycofa się z wyścigu musi powiadomić o tym komisję regatową przed opuszczeniem akwenu lub, gdy nie jest to niemożliwe, jak najszybciej po powrocie na brzeg.
2.5 Trener ekipy musi powiadomić KS w razie braku zawodników powracających z wyścigu.
2.6 W razie przerwania wyścigu i powrotu do portu trener ekipy zobowiązany jest do podpisania listy powrotu zawodników startujących w regatach.
2.7 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym numery telefonów, do służb
ratowniczych i medycznych umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń.
2.8 Kiedy komisja regatowa wywiesi flagę V z powtarzającymi się sygnałami dźwiękowymi
wszystkie łodzie oficjalne i łodzie pomocnicze (kierownicy ekip, trenerzy, kibice) muszą
monitorować kanał VHF komisji regatowej danej trasy w oczekiwaniu na informacje o
uczestnictwie w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Informacja o wywieszeniu flagi V będzie podana przez radio.

3. KODEKS POSTĘPOWANIA [DP]
Zawodnicy, trenerzy, kibice i personel wspomagający muszą stosować się do wymagań
organizatorów, komisji regatowej i zespołu protestowego.

4. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI
Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się przy biurze regat.

5. ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI
Wszystkie zmiany w instrukcji żeglugi będą ogłaszane nie później niż 2 godziny przed
planowanym startem do wyścigu.

6. FORMAT REGAT
Regaty składają się z serii wyścigów.

7. PROGRAM REGAT
7.1 Planuje się rozegranie 8 wyścigów w Pucharze jez. Roś i 5 w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
7.2 Wyścigi planowane są jak poniżej:

Termin Wyścigi Czas sygnału ostrzeżenia
Czwartek 03.09.2020r. Zgłoszenia od godz. 18.00 do godz. 20.00

Piątek 04.09.2020 Pierwszy wyścig 11.30
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu pierwszego wyścigu.
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów.

Sobota 05.09.2020r. Kolejne wyścigi 11.00
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu pierwszego wyścigu dnia.
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów.
Niedziela 06.09.2020r. 11.00 Kolejne wyścigi
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu pierwszego wyścigu dnia.
Przewiduje się rozegranie 2 wyścigi.

15. 00 Zakończenie regat.
7.3 Wyścigi nierozegrane w danym dniu mogą zostać rozegrane w kolejnym dniu decyzją
komisji regatowej.
7.4 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o godzinie 13.00.

8. FLAGI KLASY i KOLEJNOŚĆ STARTU
Flagą klasy Cadet będzie flaga K „MKS”
9. TRASY
Trasę regat określają Załączniki 1 do niniejszej Instrukcji Żeglugi.

10. ZNAKI
10.1 Znakami będą, boje koloru żółtego w kształcie walca z numerami 1,2,3.
10.2 Znakami linii startu będzie statek Komisji Sędziowskiej na jednym końcu linii startu i boją
żółtą tyczkową z czerwoną flagą na drugim końcu linii.
10.3 Znakami linii mety będzie statek Komisji Sędziowskiej na jednym końcu linii startu i boją
różowa na drugim końcu linii.
10.4 Znakiem zastępczym będzie boja żółta nr. 4 w kształcie walca.

11. START
11.1 Linia startu przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem na statku KS na jednym końcu linii startu i boją żółtą tyczkową z czerwoną flagą na drugim końcu linii.
11.2 Jacht, który wystartuje później niż 4 minuty po sygnale startu będzie klasyfikowany jako DNF. Niniejszy punkt zmienia przepisy PRŻ35 A4 i A5.

12. ZMIANA TRASY
Zmiana położenia następnego znaku sygnalizowana będzie zanim jacht prowadzący rozpocznie dany bok trasy nawet, jeżeli znak nie będzie jeszcze w nowym położeniu. Pozostałe znaki mogą być przestawione bez dalszego sygnalizowania w celu utrzymania właściwej konfiguracji trasy. Brak kursu kompasowego nie stanowi podstawy do prośby o zadośćuczynienie (zmiana przepisu 33).

13. META
Linia mety przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem na statku KS oraz na jednym końcu linii startu i boją różową na drugim końcu linii.
14 LIMIT CZASU
Jachty, które nie ukończą wyścigu w czasie 15 minut po pierwszym jachcie swojej klasy będą klasyfikowane jako DNF.

15. INSPEKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Jacht lub jego wyposażenie mogą podlegać kontroli w dowolnym czasie dla potwierdzenia zgodności z przepisami klasowymi. Jacht może zostać poinformowany na wodzie przez mierniczego regat, aby udał się natychmiast do miejsca przeznaczonego na inspekcję.

16. PROTESTY I PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE
16.1 Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat znajdującym się na terenie przystani, gdzie należy składać protesty przed upływem limitu czasu składania protestów i próśb o zadośćuczynienie.
16.2 Dla ważności protestu obowiązuje powiadomienie o zamiarze protestowania statek komisji regatowej możliwie jak najszybciej po ukończeniu wyścigu bez jakiekolwiek kontaktu z trenerem, rodzicami, itp. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 61.
16.3 Limit czasu składania protestów wynosi 45 minutach po ukończenia przez ostatni jacht ostatniego wyścigu w danym dniu.
16.4 Zestawienie protestów będące informacją dla zawodników o terminie rozpatrywania oraz, czy są stroną lub świadkiem w proteście, wywieszane będzie w ciągu 15 minut po zakończeniu limitu czasu składania protestów. Rozpatrywanie odbywać będzie się w biurze regat.
16.5 Zawiadomienie o protestach składanych przez komisję regatową lub zespół protestowy będą wywieszane celem poinformowania zawodników zgodnie z przepisami 61.1(b).
16.6 Lista jachtów, które zgodnie z Dodatkiem P zostały ukarane przez zespół protestowy za naruszenie PRŻ 42, wywieszane będą na tablicy ogłoszeń.
16.7 Kary za naruszenie przepisów klasowych, PRŻ 55, postanowień Instrukcji Żeglugi oznaczonych symbolami (DP) lub (SP), oraz decyzja o konieczności rozpatrywania pozostają w gestii zespołu protestowego. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 63.1
16.8 Ostatniego dnia regat limit czasu składania protestów wynosi 30 minut po ukończenia przez ostatni jacht ostatniego wyścigu.

17. ZMIANA ZAWODNIKA LUB WYPOSAŻENIA [DP]
17.1 Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.
17.2 Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest niedozwolona bez zgody komisji regatowej. Prośby o wymianę muszą być składane do komisji regatowej przy pierwszej nadarzającej się okazji.

18. ŁODZIE POMOCNICZE [DP] [NP]
18.1 Kierownicy ekip, trenerzy, kibice i inny personel pomocniczy muszą przebywać na zewnątrz obszarów, w których ścigają się jachty, od czasu sygnału przygotowania dla klasy startującej do czasu, gdy wszystkie jachty ukończą lub do czasu, gdy komisja regatowa zasygnalizuje odroczenie, odwołanie generalne lub przerwanie wyścigu.
18.2 Dodatkowo łodzie pomocnicze płynące z prędkością powyżej 5 węzłów muszą przebywać w odległości minimum 150 metrów od jakiegokolwiek jachtu w wyścigu.

19. PUNKTACJA
19.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
19.2 Gdy zostało zakończonych 4 lub więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z odrzuceniem najgorszego wyniku.
19.3 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

20. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA [DP]
Jachtowi nie wolno emitować sygnałów radiowych w czasie wyścigu ani otrzymywać specjalnych sygnałów radiowych, które nie byłyby dostępne dla wszystkich jachtów. Ograniczenie niniejsze dotyczy również telefonów komórkowych.

21. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
21.1 Wszyscy zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko. Patrz przepis 4, „Decyzja o uczestnictwie w wyścigu”. Organizator i Komisja regatowa nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierci, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
21.2. Kierownicy i trenerzy ekip są zobowiązani do kontroli ilości wypływających i powracających załóg do portu. Wszelkie wątpliwości dotyczące braku załogi natychmiast należy zgłaszać do Biura KS.
21.3 Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w minimalnej kwoty gwarancyjnej 1 500 000 EUR, lub o wartości równoważnej.
21.4 Zawodnicy mogą być zobowiązani reklamować oficjalnych sponsorów regat.
21.5 Warunkiem przyjęcia zawodnika i jachtu do regat jest posiadanie; licencji, badań
lekarskich, ubezpieczenia OC, certyfikatu pomiarowego jachtu.
21.6 Regaty odbywają się na zasadach ogólnych ze szczególnym obowiązkiem
przestrzegania §6.03 i 6.03 bis przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach
wodnych.

22. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnicy, trenerzy i osoby towarzyszące wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

KOMISJA REGATOWA ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM REGAT SUKCESÓW.

Sędzia Główny
Dariusz Mazur


TRASA
Start -1 - 2 - 3 - 1 - 3 – Meta

Komunikat nr. 3

Data

02.09.2020

Czas

11:48

Od

Komisja Regatowa

Nazwa Regat PUCHAR Jeziora Roś w klasie Cadet
Data: Pisz 04 -06.09.2020r.
SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ I ZP
SĘDZIA GŁÓWNY
Dariusz Mazur 41/I/SR
Z-ca SG Krzysztof Kranciszewski 598/II
Członek KR Tadeusz Swerpel 471/II
Członek KR Józef Bąk 499 /II
Paweł Cherubin - stażysta

SKŁAD ZESPOŁU PROTESTOWEGO
Przewodniczący Krzysztof Kranciszewski 598/II
Czł. ZP Tadeusz Swerpel 471/II
Czł. ZP Dariusz Mazur 41/I/ZP
Paweł Cherubin - stażysta

KOMISJA TECHNICZNA Tadeusz Swerpel
LICZENIE WYNIKÓW: Dariusz Mazur
MIERNICZY: Krzysztof Kranciszewski lic. 25
OPIEKA MEDYCZNA: NFZ Pisz

Komunikat nr. 4

Data

04.09.2020

Czas

12:11

Od

Komisja Regatowa

Linia mety będzie boją tyczkowa z czerwoną flagą. Ta sama co boja startowa.

Komunikat nr. 5

Data

04.09.2020

Czas

15:03

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego w dniu 04.09.2020r. godz. 15.15

Komunikat nr. 6

Data

04.09.2020

Czas

15:30

Od

Komisja Regatowa

Od dnia 05.09.2020r. boją linii mety będzie zielona kulista boją.

Komunikat nr. 7

Data

05.09.2020

Czas

13:38

Od

Zespół Protestowy

Koniec czasu protestowego w dniu 05.09.2020 godzina 14.38

Komunikat nr. 8

Data

06.09.2020

Czas

13:34

Od

Zespół Protestowy

Zakończenie czasu protestowego w dniu 06.09.2020r. godzina 14.20

Terminy zgłoszeń:

17 sie - 3 wrz 2020

Cadet

100 PLN - tradycyjny przelew bankowy

Informacje:
  • Klasy:

    Cadet

  • Termin:

    4 - 6 wrz 2020

  • Miejsce:

    Aleja Turystów 22, Pisz, Polska

Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2024 Upwind24. All rights reserved.