Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

Krynica Morska, Polska

Jutrzenka Dobre Miasto
PSKC

Komunikat nr. 8

Data
12.09.2020
Czas
16:12
Od
Zespół protestowy
2. Protestujący 960
Protestowały 9971
Świadkowie 9359
Czas rozpatrywania 16.25
Decyzja - protest oddalony.

Komunikat nr. 7

Data
12.09.2020
Czas
15:17
Od
Zespół protestowy
Czas protestowy w dniu 12.09.2020r. do godziny 16.05

Komunikat nr. 6

Data
11.09.2020
Czas
16:08
Od
Zespół protestowy
Zestawienie Protestów
1. Protestujący 9803 Protestowały 9514 art.
Światkowie 9847, 9996
Godzina rozpatrywania 16.20
Biuro klubu
Decyzja - protest oddalonych.

Komunikat nr. 5

Data
11.09.2020
Czas
15:26
Od
Zespół protestowy
Czas protestowi w dniu 11.09.2020r. godzina 15.55

Komunikat nr. 4

Data
11.09.2020
Czas
11:37
Od
Komisja regatowa
Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet
Data: Krynica Morska
11 - 13.09.2020r.
SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ I ZP SĘDZIA GŁÓWNY Dariusz Mazur 41/I/SR
Z-ca SG Krzysztof Kranciszewski 598/II Członek KR
Tadeusz Swerpel 471/II Członek KR
Jerzy Sukow 849 /II
Paweł Cherubin - stażysta

SKŁAD ZESPOŁU PROTESTOWEGO Przewodniczący
Krzysztof Kranciszewski 598/II
Czł. ZP Jerzy Sukow 849/II
Czł. ZP Ryszard Bryzek 333/II
Paweł Cherubin - stażysta KOMISJA TECHNICZNA Tadeusz Swerpel
LICZENIE WYNIKÓW: Dariusz Mazur
MIERNICZY: Krzysztof Kranciszewski lic. 25
OPIEKA MEDYCZNA: NFZ Krynica Morska

Komunikat nr. 3

Data
09.09.2020
Czas
05:07
Od
Komisja regatowa
„MISTRZOSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY CADET
Krynica Morska, 11 - 13.09.2020r.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Organizator :
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet
- Miasto Krynica Morska

1. PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Żeglarstwa World Sailing, Przepisami klasowymi.
1.2 Dodatek P - specjalne procedury dla przepisu 42, ma zastosowanie.
1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] – oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii
zespołu protestowego.
[NP] – oznacza przepis, naruszenie którego nie stanowi podstawy do protestu przez jacht.
Zmienia to PRŻ 60.1 (a).
1.4 W przypadku konfliktu między zawiadomieniem o regatach, a instrukcją żeglugi obowiązują przepisy zawarte w instrukcji żeglugi.

2. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA [DP] [NP]
2.1 Komisja regatowa może protestować jachty za naruszenie niniejszych przepisów
bezpieczeństwa.
2.2 Zawodnicy mają obowiązek noszenia osobistych środków asekuracyjnych przez cały okres przebywania na wodzie. Niniejszy punkt zmienia preambułę Części 4 PRŻ.
2.3 Sternik Jachtu lub trener ekipy, który nie opuszcza portu musi o tym jak najszybciej powiadomić komisję regatową.
2.4 Sternik Jachtu lub trener ekipy, który wycofa się z wyścigu musi powiadomić o tym komisję regatową przed opuszczeniem akwenu lub, gdy nie jest to niemożliwe, jak najszybciej po powrocie na brzeg.
2.5 Trener ekipy musi powiadomić KS w razie braku zawodników powracających z wyścigu.
2.6 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym numery telefonów, do służb
ratowniczych i medycznych umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń.
2.8 Kiedy komisja regatowa wywiesi flagę V z powtarzającymi się sygnałami dźwiękowymi
wszystkie łodzie oficjalne i łodzie pomocnicze (kierownicy ekip, trenerzy, kibice) muszą
monitorować kanał VHF komisji regatowej danej trasy w oczekiwaniu na informacje o
uczestnictwie w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Informacja o wywieszeniu flagi V będzie podana przez radio.

3. KODEKS POSTĘPOWANIA [DP]
Zawodnicy, trenerzy, kibice i personel wspomagający muszą stosować się do wymagań
organizatorów, komisji regatowej i zespołu protestowego.

4. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI
Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na online na upwind24

5. ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI
Wszystkie zmiany w instrukcji żeglugi będą ogłaszane nie później niż 2 godziny przed
planowanym startem do wyścigu.

6. FORMAT REGAT
Regaty składają się z serii wyścigów.

7. PROGRAM REGAT
7.1 Planuje się rozegranie 8 wyścigów.
7.2 Wyścigi planowane są jak poniżej:

Termin Wyścigi Czas sygnału ostrzeżenia
Czwartek 10.09.2020r. Zgłoszenia
od godz. 18.00 do godz. 19.00

Piątek 11.09.2020r.
Pierwszy wyścig 11.30
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu pierwszego wyścigu.
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów.
Sobota 12.09.2020r. Kolejne wyścigi 11.00
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu pierwszego wyścigu dnia.
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów.
Niedziela 13.09.2020r. Kolejne wyścigi
10.00
Następne wyścigi zaraz po zakończeniu pierwszego wyścigu dnia.
Przewiduje się rozegranie 2 wyścigi.

15.00 Zakończenie regat.
7.3 Wyścigi nierozegrane w danym dniu mogą zostać rozegrane w kolejnym dniu decyzją
komisji regatowej.
7.4 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o godzinie 13.00.

8. FLAGI KLASY i KOLEJNOŚĆ STARTU
Flagą klasy Cadet będzie flaga K „MKS”

9. TRASY
Trasę regat określają Załączniki 1 do niniejszej Instrukcji Żeglugi.

10. ZNAKI
10.1 Znakami będą, żółte boje w kształcie piramidy z herbem Krynicy Morskiej (bez numerów).
10.2 Znakami linii startu będzie statek Komisji Sędziowskiej na jednym końcu linii startu i
RIB z pomarańczową flagą na drugim końcu linii.
10.3 Znakami linii mety będzie statek Komisji Sędziowskiej na jednym końcu linii startu i boją
tyczkową na drugim końcu linii.
10.4 Znakiem zastępczym będzie boja zielona w kształcie stożka.

11. START
11.1 Linia startu przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem na statku KS na jednym końcu linii startu i RIB z pomarańczową flagą na drugim końcu linii.
11.2 Jacht, który wystartuje później niż 4 minuty po sygnale startu będzie klasyfikowany jako DNF. Niniejszy punkt zmienia przepisy PRŻ35 A4 i A5.

12. ZMIANA TRASY
Zmiana położenia następnego znaku sygnalizowana będzie zanim jacht prowadzący rozpocznie dany bok trasy nawet, jeżeli znak nie będzie jeszcze w nowym położeniu. Pozostałe znaki mogą być przestawione bez dalszego sygnalizowania w celu utrzymania właściwej konfiguracji trasy. Brak kursu kompasowego nie stanowi podstawy do prośby o zadośćuczynienie (zmiana przepisu 33).

13. META
Linia mety przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem na statku KS oraz na jednym końcu linii startu i boją tyczkową na drugim końcu linii.
14 LIMIT CZASU
Jachty, które nie ukończą wyścigu w czasie 15 minut po pierwszym jachcie swojej klasy będą klasyfikowane jako DNF.

15. INSPEKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Jacht lub jego wyposażenie mogą podlegać kontroli w dowolnym czasie dla potwierdzenia zgodności z przepisami klasowymi. Jacht może zostać poinformowany na wodzie przez mierniczego regat, aby udał się natychmiast do miejsca przeznaczonego na inspekcję.

16. PROTESTY I PROŚBY O ZADOŚĆUCZYNIENIE
16.1 Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat znajdującym się na terenie przystani, gdzie należy składać protesty przed upływem limitu czasu składania protestów i próśb o zadośćuczynienie.
16.2 Dla ważności protestu obowiązuje powiadomienie o zamiarze protestowania statek komisji regatowej możliwie jak najszybciej po ukończeniu wyścigu bez jakiekolwiek kontaktu z trenerem, rodzicami, itp. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 61.
16.3 Limit czasu składania protestów wynosi 45 minutach po ukończenia przez ostatni jacht ostatniego wyścigu w danym dniu.
16.4 Zestawienie protestów będące informacją dla zawodników o terminie rozpatrywania oraz, czy są stroną lub świadkiem w proteście, wywieszane będzie w ciągu 15 minut po zakończeniu limitu czasu składania protestów. Rozpatrywanie odbywać będzie się w biurze regat.
16.5 Zawiadomienie o protestach składanych przez komisję regatową lub zespół protestowy będą wywieszane celem poinformowania zawodników zgodnie z przepisami 61.1(b).
16.6 Lista jachtów, które zgodnie z Dodatkiem P zostały ukarane przez zespół protestowy za naruszenie PRŻ 42, wywieszane będą na tablicy ogłoszeń.
16.7 Kary za naruszenie przepisów klasowych, PRŻ 55, postanowień Instrukcji Żeglugi oznaczonych symbolami (DP) lub (SP), oraz decyzja o konieczności rozpatrywania pozostają w gestii zespołu protestowego. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 63.1
16.8 Ostatniego dnia regat limit czasu składania protestów wynosi 30 minut po ukończenia przez ostatni jacht ostatniego wyścigu.

17. ZMIANA ZAWODNIKA LUB WYPOSAŻENIA [DP]
17.1 Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.
17.2 Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest niedozwolona bez zgody komisji regatowej. Prośby o wymianę muszą być składane do komisji regatowej przy pierwszej nadarzającej się okazji.

18. ŁODZIE POMOCNICZE [DP] [NP]
18.1 Kierownicy ekip, trenerzy, kibice i inny personel pomocniczy muszą przebywać na zewnątrz obszarów, w których ścigają się jachty, od czasu sygnału przygotowania dla klasy startującej do czasu, gdy wszystkie jachty ukończą lub do czasu, gdy komisja regatowa zasygnalizuje odroczenie, odwołanie generalne lub przerwanie wyścigu.
18.2 Dodatkowo łodzie pomocnicze płynące z prędkością powyżej 5 węzłów muszą przebywać w odległości minimum 150 metrów od jakiegokolwiek jachtu w wyścigu.

19. PUNKTACJA
19.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
19.2 Gdy zostało zakończonych 4 lub więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z odrzuceniem najgorszego wyniku.
19.3 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

20. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA [DP]
Jachtowi nie wolno emitować sygnałów radiowych w czasie wyścigu ani otrzymywać specjalnych sygnałów radiowych, które nie byłyby dostępne dla wszystkich jachtów. Ograniczenie niniejsze dotyczy również telefonów komórkowych.

21. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
21.1 Wszyscy zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko. Patrz przepis 4, „Decyzja o uczestnictwie w wyścigu”. Organizator i Komisja regatowa nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierci, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
21.2. Kierownicy i trenerzy ekip są zobowiązani do kontroli ilości wypływających i powracających załóg do portu. Wszelkie wątpliwości dotyczące braku załogi natychmiast należy zgłaszać do Biura KS.
21.3 Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w minimalnej kwoty gwarancyjnej 1 500 000 EUR, lub o wartości równoważnej.
21.4 Zawodnicy mogą być zobowiązani reklamować oficjalnych sponsorów regat.
21.5 Warunkiem przyjęcia zawodnika i jachtu do regat jest posiadanie; licencji, badań
lekarskich, ubezpieczenia OC, certyfikatu pomiarowego jachtu.
21.6 Regaty odbywają się na zasadach ogólnych ze szczególnym obowiązkiem
przestrzegania §6.03 i 6.03 bis przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach
wodnych.

22. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnicy, trenerzy i osoby towarzyszące wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

KOMISJA REGATOWA ŻYCZY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM REGAT SUKCESÓW.

Sędzia Główny
Dariusz Mazur

TRASA
Start -1 - 2 - 3 - 1 - 3 – Meta

Komunikat nr. 2

Data
01.09.2020
Czas
07:28
Od
Organizator
Zawiadomienie o regatach
MISTRZOSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY CADET
Krynica Morska, 11– 13.09.2020r.

I. ORGANIZATOR:
Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet, Urząd Miasta Krynica Morska
II. MIEJSCE I AKWEN REGAT
Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Wiślanym, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Krynicy Morskiej
III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT
• Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
• Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
• Planuje się rozegranie 8 wyścigów
• Wpisowe do regat:
– wysokość wpisowego wynosi: 100 zł.
– należy je wpłacać przelewem na konto bankowe 71 1600 1462 1898 0247 3000 0001

Wymagane dokumenty:
– badanie lekarskie
– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR
– licencja PZŻ
– certyfikat łodzi
• Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24.

IV. PROGRAM REGAT
11.09.2020r.
– start do pierwszego wyścigu dnia – 11:00
12.09.2020r.
– start do pierwszego wyścigu dnia – 11:00
13.09.2020r.
– start do pierwszego wyścigu dnia – 10:00
– zakończenie regat o godz. – 15.00
V. NAGRODY
Przewidywane są medale.
VI. Zakwaterowanie i wyżywienie
Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.
Organizator
Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet

Komunikat nr. 1

Data
01.09.2020
Czas
07:07
Od
Komisja regatowa
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji regat żeglarskich w czasie pandemii COVID -19 TABLICA OGŁOSZEŃ będzie prowadzona WYŁĄCZNIE on-line.

Terminy zgłoszeń:

Cadet
1 - 9 września 2020
Cadet
100 PLNtradycyjny przelew bankowy

Informacje:

Klasy:
Cadet
Termin:
11 - 13 września 2020
Miejsce:
Krynica Morska, Polska
Otwórz czat z pomocą techniczną